16th-18th Century World Cultures
Week Eight (Chapters 22, 30)

Ming Dynasty
Heaven’s Mandate/Son of Heaven
Dragon Throne
White Lotus
Red Turbans

Chu Yuan-chang / Hung-wu

Nanking

Confucian doctrine

 

 

 

 

Yung-lo

tributaries/expeditions
k’e t’ou (kowtow)

Cheng Ho

anti-Mongol campaigns

production/commerce

 

arts

 

culture

Wang Yang-ming

imperial examinations

Peking

 

decline

Chang Chu-cheng / Wan-li

Manchu - Ch’ing Dynasty

 

Kang Hsi

Ch’ien Lung

Ho-shen

decline

 

Opium Wars

 

Korea

Japan - Tokugawa Shogunate
samurai
daimyo

Toyotomi Hideyoshi
Tokugawa Ieyasu
sankin kotai

 

closed borders

 

culture

Kabuki

Haiku

"Floating World"

Hokusai

decline